http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Prísaha príslušníkov ČS. légií v Rusku:

(v Slovenskom jazyku):
"My, československí vojaci prvého národného revolučného vojska za hraniciami vlasti, rozväzujúc navždy náš smluvný pomer s Habsburgovcami a monarchiou rakúsko-uhorskou, pamätajúc tie veľké a dosiaľ nepomstené krivdy, ktoré nad nami po celé storočia páchali, svojmu drahému československému národu a vodcovi zahraničného revolučného hnutia, československej Národnej Rade s prof. Masarykom na čele,
prisaháme:
V mene našej ľudskej a národnej cti, v mene všetkého toho, čo nám je, ako ľuďom i ako Čechom a Slovákom najsvätejšie, v úplnom súhlase s našim svedomím, budeme spoločne bojovať s našími spojencami do poslednej kvapky krve, proti všetkým našim nepriateľom tak dlho, dokiaľ nevymožeme úplnej svobody svojmu československému národu, dokiaľ naša česká a slovenská zem nebude spojená v samostatný a nezávislý československý štát, dokiaľ náš národ v našich zemiach nebude úplným hospodárom a pánom svojho osudu.
Slávnostne sa zaväzujeme, že nikdy a nikde, nehľadiac na nijaké nebezpečie, bez strachu i bez pochybnosti, s úplným vedomím a svedomím od tohoto najvyššieho cieľa našeho boja za nijakých podmienok neustúpime, ale ako verní a čestní bojovníci, nesúc vo svojej krvi dedictvo našich slávnych dejín a vždy pamätajúc hrdinských činov našich mučedníkov a vodcov, Jána Husa i Jána Žižku z Trocnova, sľubujeme byť im dôstojní, bojovať za pravdu a práva naše, nikdy z boja neutekať, nijakému nebezpečiu sa nevyhýbať, rozkazy svojich náčelníkov poslúchať, naše prápory a odznaky ctiť, nepriateľa o milosť nikdy a za nijakých okolností neprosiť a so zbraňou v ruke nikdy sa nevzdať, brat brata milovať a v nebezpečí do konca chrániť, smrti sa neľakať, za svobodu národa a vlasti svojej všetko, i život položiť.
Bez akéhokoľvek nátlaku, svobodne rozhodnutí, tak chceme i budeme konať.
Tak nám káže naša česť i vernosť k našemu ľudu i domovine!"
(Úradný text, schválený v plenárnom zasadnutí OČSNR v Kyjeve)
(v Českom jazyku):
"My českoslovenští vojíni prvého národního revolučního vojska za hranicemi vlasti, zrušivše nadobro poměr k Habsburkům a monarchii rakousko-uherské, pamětlivi ohromných a dosud nepomstěných křivd po věky na nás páchaných - milovanému svému národu československému a vládě zahraničního českého hnutí revolučního, československé národní radě s profesorem Masarykem v čele,

přísaháme:

Ve jménu své lidské i národní cti, ve jménu všeho, co nám jako lidem i jako Čechům a Slovákům je nejsvětějšího, v plné shodě se svým svědomím budeme bojovati společne se svými spojenci do poslední krůpěje krve proti všem našim nepřátelům, dokud nedobudeme svému národu československému úplné svobody, dokud naše kraje české i slovenské nebudou spojeny v neodvislý a samostatný stát, dokud náš národ nebude ve své zemi úplně pánem svého osudu.

Zavazujeme se slavnostně, že nikdy a nikde, bez ohledu na nebezpečí, bez obav a váhání s plným vědomím pod žádnou podmínkou neustoupíme od nejvyššího cíle svého boje, avšak jako věrní a čestní bojovníci, majíce v krvi dědictví slavných dějin a pamětlivi bohatýrských činů našich mučedníků a vůdců - Jana Husi i Jana Žižky z Trocnova - slibujeme býti jich hodnými, bojovati za pravdu i svá práva, nikdy z bojiště neutíkati, před žádným nebezpečím neustoupiti, rozkazů svých vůdců poslouchati, svůj prapor a vlajku ctíti, nepřítele o milost za žádných okolností neprositi, se zbraní v ruce nikdy sa nevzdávati, bratr bratra milovati a v nebezpečí až do konce brániti, smrti se nelekati a za volnost národa i otčiny vše, i svůj život obětovati.

Bez nátlaku, z dobré vůle tak chceme a tak vykonáme.

To nám káže naše čest i věrnost k národu i vlasti!"


Z archívu br. P.J. KUTHANA prepísal: br. M. BILSKÝ
Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.