http://tatranci.sk/  
  http://tatranci.sk/  
 
Jazyk
SlovenskýFrancaisPo ruskiEnglish
Menu
O KLUBE
DOKUMENT: Čs. légie
KRONIKA KLUBU
LEGIONÁRSKY KURIÉR
KNIŽNICA ČS. LÉGIÍ
ZBROJNICA ČS. LÉGIÍ
ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE
ČS. OBEC LEGIONÁRSKA
POMNÍK „NAVRÁTILCOV"
SLOVENSKÉ JEDNOTKY
NÁRODNÉ HYMNY
DOBOVÁ FOTOGALÉRIA
WEBOVÉ ODKAZY
NAPÍŠTE NÁM
Vyhľadávanie

Anketa

Útočné Jánošíkove družiny

           Keď začiatkom júna maďarské vojsko na celej fronte neobyčajne rýchlo prenikalo do vnútrozemia Slovenska a naše oddieli sa s krajným vypätím zachytávali na jednotlivých úsekoch, aby čo najviac brzdili ďalší postup Maďarov, rozhodol sa splnomocnený minister pre Slovensko dr. Vavro Šrobár po dohode s krajským veliteľstvom vydať k Slovákom všeobecnú výzvu, aby sa dobrovoľne a hromadne hlásili do vojenských služieb a vytvorili po vzore národného hrdinu Jánošíka útočné družiny.
            Náborovú činnosť, mali čo najviac podporovať župné úrady stolíc: liptovskej, oravskej, turčianskej, spišskej, šarišskej a zvolenskej a pôsobiť na príslušné obce, aby výsledok výzvy bol čo najlepší. KVV. uverejnilo výzvu vo svojom rozkaze zo dňa 20. júna 1919. Jej obsah znel:
           
            „Výzva!
Všetci vojopovinní narodení roku 1877 až do 1891 (24 až 42 roční), r. 1899 a r. 1900 (19 a 20 roční), ktorí boli vojenskými odvodnými komisiami uznaní za vojakov a tiež jako vojaci skutočne slúžili,vyzývajú sa, aby sa dobrovoľne hlásili
 
K JÁNOŠÍKOVEJ DRUŽINE V RUŽOMBERKU.
 
Nech sa hlásia uvedomelí, zdraví, smelí Slováci, schopní služby na fronte zo župy liptovskej, oravskej, turčianskej, spišskej, šarišskej a zvolenskej.
Všetci, ktorí nastupujete službu, vezmite so sebou
všetky diele výstroju, ktoré ešte hádam máte pri sebe (šaty atď.) potom na 2 – 3 dni vo svojom záujme stravovanie, misku, nôž, vidličku a ložku.
Rukovať treba v dobe od 22. do 30. júna ku kádru v Ružomberku.
Každý rukujúci, nech si zaobstará od rychtára „Osvedčovací lístok“ ako legitimáciu svojej osoby. Táto legitimácia oprávňuje rukujúceho k bezplatnej jazde po železniciach.
 
V Bratislave dňa 17. júna 1919.
 
Splnomocnený minister pre Slovensko.
 
Dr. Vavro ŠROBÁR, m.p.“
 
            Výzva sa teda nevzťahovala na ročníky v tej dobe vojenskou službou povinné, 1892 – 1898 (21 až 27 ročných brancov).
            Tiež Masarykova sokolská župa, nariadila vo Vestníku zo dňa 16. júna, odvody svojho členstva a vyzývala ho, aby dobrovoľne vstupovalo do Jánošíkových družín. Výsledok výzvy, nemohol byť samozrejme taký skvelý, ako tomu bolo začiatkom r. 1919, keď Slováci behom 2 mesiacov vytvorili celý pluk dobrovoľníkov o troch práporoch s viac ako 1500 mužmi, pretože na dobrovoľníkov najvýznamnejších ročníkov, ktorí vtedy konali vojenskú službu, sa táto výzva nevzťahovala.
            Okrem toho, náhradné vojenské telesá slovenských plukov, boli preložené do Čiech a na Moravu, čo nábor dobrovoľníkov do určitej miery komplikovalo.
            MNO. zriadenie útočnej Jánošíkovej družiny prijalo priaznivo a povolilo, aby boli k doplneniu jednotky použití tiež príslušníci náhradných telies peších plukov 71. (v Trenčíne) a 72. (v Bratislave), aj keby patrili k ročníkom, vojenskou službou povinných (21 – 27 roční branci).
               Veliteľom náhradného telesa družiny a súčasne jej veliteľom bol pplk. Urban, neskôr mjr. tal. légií Krys. Družina mala začiatkom júna 12. dôstojníkov a 232 mužov, vojenskou službou nepovinných, teda naozajstných dobrovoľníkov, ktorí väčšinou predtým slúžili v pluku Slovenskej Slobody (1. slovenský pluk). Okrem nich sa do družiny prihlásilo na 1500 vojakov, od jednotlivých náhradných slovenských vojenských telies, ktoré boli posádkou v Čechách a na Morave; ich preloženie k družine, však MNO. zo zásadných dôvodov nepovolilo, pretože účelom družiny bolo posilniť brannú moc vycvičenými dobrovoľníkmi, aktívnou vojenskou službou v tej dobe nepovinnými. Inak by to bolo iba premiestnenie vojakov od jedného vojenského telesa k inému a nebolo by to žiadnym posilnením armády.
            Celkovo boli postavené dve stotiny. Veliteľom 1. stotiny, bol npor. Obuch, veliteľom 2. stotiny potom stk. Entner. Pre odborný výcvik, bolo družine pridelených niekoľko inštruktorov od 21. čs. legionárskeho pluku.
            Keď sa potom začiatkom augusta z Podkarpatskej Rusi, vrátila do Ružomberka ešte existujúca 1. stotina bývalého 1. slovenského pluku,  dostala družina ďalšiu posilu v sile 3 dôstojníkov a 123 mužov, takže teraz tvorila polovičný prápor o dvoch silných stotinách.
            Z iných oddielov, ktoré boli odoslané do Ružomberka k posilneniu družiny, treba uviesť oddiel ruských legionárov v sile asi 50 mužov, ktorí slúžili v Prahe u vojenskej polície. Tento oddiel viedol práp. Studnář. Koncom augusta sa k Jánošíkovej družine prihlásilo celkovo 710 mužov, z ktorých však 140 bolo odoslaných k rôznym náhradným telesám, 130 k domobr. okresnému veliteľstvu vo Vel. Meziříčí, pretože neboli vycvičení a podmienky pre ich zaradenie do družiny sa nedali na nich uplatniť. 28 dobrovoľníkov, fyzicky neschopných vojenskej služby, aj napriek ich záujmu, muselo byť znova prepustených. Celkový početný stav družiny v tej dobe bol 15 dôstojníkov a 407 mužov.
            Družina, bola po svojom zostavení pridelená západnej armádnej skupine a k prehĺbeniu výcviku, bola preložená do výcvikového tábora v Hlohovci. Pretože nebolo príležitosti, aby sa mohla niekde v boji uplatniť, bola ponechaná posádkou v Ružomberku. Koncom roku 1919, bola preklasifikovaná na vojenskú jednotku a zaradená spoločne s poľovníckym práporom č. 19 do armády k hraničiarskemu práporu č. 8, ktorý tiež prevzal jej označenie „Jánošíkova družina“ a bol potom počas r. 1920 premiestnený do trvalej posádky do Ipeľských Šiah.
         *
         *
Spracoval: br. M. BILSKÝ
Zdroj: Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918 – 1919.
Aktuality
26.01.2018
7.pochod gen. M. R. Štefánika
Dňa 28.04.2018 sa uskutoční 7. pochod gen. M. R. Štefánika. Zraz je tradične v Senci - Slnečné jazerá JUH (Autokemping). Zahájenie pochodu je stanovené na sobotu 28. apríla 2018 o 9:00 hodine. Trasa v dĺžke 18 km končí pri Mohyle gen Štefánika v Ivanke pri Dunaji. Následne bude vykonané vyhodnotenie. Presun do Senca, vlastnými dopravnými prostriedkami, prípade vlakom, ktorý odchádza zo stanice 13:21 následne 15:21 priamo do Senca. PRIHLÁŠKY: prostredníctvom facebooku alebo mailom priamo na: tatranci@tatranci.sk Medaila 31,- Euro Diplom bez medaile 10,- Euro

07.02.2017
6. pochod gen. M. R. Štefánika (29.04.17)
6. ročník pochodu gen. M. R. Štefánika, nová jubilejná medaila Tatranci, nová trasa pochodu. Prihlášky len cez el. formulár. KLIK NA ODKAZ!

27.10.2011
Vernisáž malieb čs. légií
Dňa 7.11.2011 sa o 16:00 v priestoroch Hotela Relax v Senci (Slnečné jazerá sever) uskutoční vernisáž malieb čs. legionárov. Usporiadateľ akcie ČSOL - Jednota Senec

25.10.2011
Nové udalosti Kronika
Kvh-Tatranci sa podieľali na športovo-osvetovej akcii - Senecká šestka (plávanie na 600m).

06.08.2010
Spomienkovo pietny pochod po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie
KVH-Tatranci sa v dňoch 13.-14.8.10 zúčastní - Spomienkového pochodu po stopách prvej svetovej vojny Stebník a okolie. 
  http://tatranci.sk/  
     

Sponzorovaný hosting od WebSupport.sk
Vlastný virtuálny server od 5,65 € od WebSupport.sk
© 2018 ARGENIO s.r.o.